Privacy verklaring

Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens door Credit Europe Bank N.V. Deze verklaring is opgesteld voor privé-personen. Klik hier voor het inzien van de privacy verklaring voor de zakelijke markt.

Klik hier voor de pdf-versie van de privacy verklaring voor privé-personen.

Doeleinden verwerking
Verwerking van persoonsgegevens door Credit Europe Bank vindt plaats in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

  1. het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een klant en het afwikkelen van het betalingsverkeer;
  2. het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  3. het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen en/of met een klant in stand te houden dan wel uit te breiden, waaronder het sturen van commerciële informatie over producten en/of diensten die interessant zouden kunnen zijn;
  4. het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, daaronder mede begrepen het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of laakbare) gedragingen gericht tegen de branche waar Credit Europe Bank deel van uitmaakt, de groep waartoe Credit Europe Bank behoort, Credit Europe Bank zelf, haar (potentiële) klanten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
  5. het voldoen aan wettelijke verplichtingen; en/of
  6. het beheren van de relatie met de (potentiële) klant.

Credit Europe Bank kan bij de uitvoering van deze activiteiten andere vennootschappen (zowel binnen als buiten de bank) inschakelen. Deze vennootschappen kunnen zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden die geen vergelijkbare privacybescherming bieden als landen binnen de EER ingevolge de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EC. Ook in het kader van het betalingsverkeer kunnen bij de uitvoering van opdrachten persoonsgegevens worden uitgewisseld met ontvangers die zich bevinden in landen buiten de EER. Tussenpersonen en/of verwerkingscentra kunnen zich op verschillende locaties wereldwijd bevinden. Persoonsgegevens kunnen, zowel tijdens als na de verwerking, voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten en bevoegde toezichthouders van de landen waar deze gegevens zich bevinden.

Teneinde uw persoonsgegevens te beschermen, heeft Credit Europe Bank de noodzakelijke contractuele waarborgen getroffen en voldoet zij aan toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen).

Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen
Telefoongesprekken met Credit Europe Bank kunnen worden opgenomen voor de volgende doeleinden: het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek;

  1. (fraude)onderzoek en opsporing;
  2. evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening; en/of
  3. trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden.

Cookies
Credit Europe Bank maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website aan uw browser wordt aangeboden en vervolgens door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De in de cookie opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Wij gebruiken cookies onder meer om de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie van de website te verbeteren. Ook Online Banking (internet bankieren) maakt gebruik van cookies. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Als gevolge van een wijziging van de Telecommunicatiewet is Credit Europe Bank verplicht u om toestemming te vragen alvorens over te gaan tot plaatsing van bepaalde soorten cookies. Binnenkort zal Credit Europe Bank overgaan tot implementatie van een dergelijk verzoek.

Google Analytics
Credit Europe bank maakt gebruik van een web analytics service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics dienst. Dergelijke cookies helpen te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in, dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
U kunt Google Analytics cookies collectief uitzetten via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Persoonsgegevens via de website van Credit Europe Bank
Tijdens uw bezoek aan de website van Credit Europe Bank kunnen uw persoongegevens worden verkregen, bijvoorbeeld via een contactformulier op de website of als u per e-mail een contact verzoek doet. Ook wordt door Credit Europe Bank informatie verzameld met behulp van cookies. Hiermee kan Credit Europe Bank informatie over het gebruik van haar website verzamelen en eventueel aan uw profiel aanpassen. Persoonsgegevens verkregen via de website worden in overeenstemming met deze privacy verklaring verwerkt. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Credit Europe Bank zijn verbonden.

Krediettoets
Credit Europe Bank kan uw persoonsgegevens en details over uw betalingsgeschiedenis met Credit Europe Bank registreren bij een nationale kredietregistratie centrale (Bureau Kredietregistratie in Tiel). Daarnaast kan Credit Europe Bank een dergelijke nationale kredietregistratie centrale ook om informatie verzoeken over uw betalingsgeschiedenis.

Direct marketing
Credit Europe Bank en haar vennootschappen kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te bepalen welke producten en/of diensten voor u interessant zouden kunnen zijn en u hierover - al dan niet op verzoek - informeren bijvoorbeeld per post, telefoon of e-mail. U kunt altijd verzet aantekenen tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan:

Credit Europe Bank N.V.
Afdeling Customer Care
Antwoordnummer 255
1100 VB Amsterdam

of door een e-mail te sturen naar info@crediteurope.nl.

Recht op inzage en correctie
U heeft op grond van toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen) bepaalde rechten. Zo kunt u binnen de grenzen van toepasselijke wet- en regelgeving inzage vragen in persoonsgegevens. Indien persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of anderszins worden verwerkt in strijd met een wettelijke voorschrift kunt u Credit Europe Bank verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voor meer informatie over deze rechten en/of een dergelijk verzoek kan contact worden opgenomen met:

Credit Europe Bank N.V.
Afdeling Customer Care
Antwoordnummer 255
1100 VB Amsterdam

of door een e-mail te sturen naar info@crediteurope.nl.

Credit Europe Bank kan deze privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Via de link ‘Privacy’ op de website van Credit Europe Bank kunt u de laatste versie inzien.

Credit Europe Bank N.V.
Amsterdam, 1 oktober 2009

Credit Europe Bank N.V.

Karspeldreef 6A
1101 CJ Amsterdam
www.crediteurope.nl

Handelsregister Amsterdam nr. 33256675