Klacht indienen

Credit Europe Bank streeft er naar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening. In dat geval kunt u een klacht indienen bij Credit Europe Bank. Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop u een klacht kunt indienen, over de termijn waarbinnen u een reactie kunt verwachten en over de vervolgmogelijkheden.

U kunt uw klacht indienen bij klachten@crediteurope.nl

Behandeling van de klacht en termijnen
Binnen 2 weken na het indienen van uw klacht ontvangt u van Credit Europe Bank een ontvangstbevestiging waarna uw klacht in behandeling wordt genomen. Credit Europe Bank zal binnen 6 weken vanaf de datum van de ontvangstbevestiging inhoudelijk reageren op uw klacht. Indien wij u om nadere informatie vragen die nodig is voor de behandeling van de klacht wordt de termijn van 6 weken verlengd met de termijn die nodig is om de informatie aan te leveren.

Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken we u om uw klacht zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en kopieën van eventuele relevante documenten toe te sturen die uw klacht kunnen verduidelijken. Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter Credit Europe Bank uw klacht kan beoordelen.

Toezicht en beheer
Binnen Credit Europe Bank ziet een aparte functionaris toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden bewaard tot minstens één jaar na afwikkeling van uw klacht.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Indien u de gehele klachtenprocedure van Credit Europe Bank heeft doorlopen en dat niet heeft geleid tot een aanvaardbaar resultaat dan kunt u uw klacht voorleggen aan het KiFiD:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Uw klacht wordt door het KiFiD alleen in behandeling genomen als deze voldoet aan de criteria die door het KiFiD in haar reglement zijn vastgelegd. Uitsluitend in geval van een niet-bindend advies is een eventuele gang naar de burgerlijke rechter daarna nog mogelijk.

Meer informatie is te vinden op: www.kifid.nl

Andere mogelijkheden

U kunt zich altijd wenden tot de burgerlijke rechter of de betreffende beroepsorganisatie (indien van toepassing). Daarvoor is het niet benodigd dat u eerst de klachtenprocedure doorloopt.